CPSC 213 TA Team Awards

Award Date
Award Recipient(s)
Candice Pang
Frank Rui
Grace Liang
Harlin Brandvold
Justin Reiher
Ksenia Pinski
Liran Li
Phoenix Song
Qiushan Zhao
Victor Pineda Gonzalez
Zixuan Yin