Courses

Current students and post-docs

  • Casie Bao, MSc
  • Ron Estrin, PhD
  • Zhenan Fan, PhD
  • Huang Fang, PhD
  • Halyun Jeong, post-doc
  • Liran Li, PhD
  • Yifan Sun, post-doc
  • Will Wright, PhD

Former students and post-docs